Kompaniýa habarlary

Müşderilerimize önüm we tehniki çözgütler bermäge we müşderileriň ýokary hilli we şahsy isleglerini kanagatlandyrmaga we çyn ýürekden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrys.

 • Jemgyýetiň jogapkärçiligi —— 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda haýyr-sahawat çäresi
  2021-nji ýylyň 20-nji dekabrynda ir sagat 9: 30-da Şanhaý Dongda partiýasynyň baş bölüminiň sekretarynyň orunbasary Zhai Lijie, Youthaşlar ligasynyň sekretary Şu Feng iriru we Yinuowei toparynyň kärdeşler arkalaşygynyň başlygy Wan Lili Longquan mekdebine geldi. Şanýan şäheri ac ýerine ýetirmek üçin ...

 • Howpsuzlyk kärhananyň durmuş ýoly
  Partiýanyň döredilmeginiň 100 ýyllygyny bellemek üçin ähli işgärleriň howpsuzlyk dolandyryşyny durmuşa geçiriň we zawoddaky ähli işgärleriň howpsuzlyk bilimlerini we amaly endiklerini wagyz ediň.Hawa, howpsuzlyk medeniýetini dowam etdiriň.Youthaşlar ligasynyň kepegi ...

 • Şanhaý Dongda enjamlaryny arassalamak işleri
  2021-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda ir sagat 11-de, Dongda himiki maddasynyň üçünji gatynda ýerleşýän konferensiýa otagynda "Şanhaý Dongdanyň ähli işgär enjamlaryny arassalamak işi" mowzugy bilen başlanan ýygnak geçirildi. Dongda po-nyň birinji gaty ...

  Müşderilere ökde önümler bilen üpjün etmäge çalyşýarys.
  Islenýän maglumatlar, Mysal, Sitata, biziň bilen habarlaşyň!

  derňew