Şanhaý Dongda enjamlaryny arassalamak işleri

2021-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda ir sagat 11-de, Dongda himiki maddasynyň üçünji gatynda ýerleşýän konferensiýa otagynda "Şanhaý Dongdanyň ähli işgär enjamlaryny arassalamak işi" mowzugy bilen başlanan ýygnak geçirildi. Dongda poliuretanyň birinji gaty), partiýa, iş topary we Şanhaý Dongda ligasy tarapyndan gurnalan işgärleriň enjamlaryny arassalamak işine başlangyç açdy.

Şanhaý kompaniýasynyň partiýa iş toparynyň ýolbaşçylygynda satuw, tehnologiýa, in engineeringenerçilik, ammar, önümçilik, ofis, maliýe we işewür goldawy ýaly ähli işgärleri öz içine alýan 38 işçi topary döredildi.Toparyň ýolbaşçysy esasan satuw işgärlerinden, tehniklerden we in engineeringenerçilik bölüminiň işgärlerinden ybaratdy we enjamlary çuňňur dolandyrmaga başlady.Duşuşykda önümçilik bölüminiň müdiri Wan Yunun partiýanyň wekillerine, iş toparynyň we partiýanyň ýolbaşçylaryna, iş toparynyň we iş meýilnamasyna enjamlary dolandyrmak boýunça okuw berdi.Işgärleriň enjamlaryny doly arassalamagyň maksady we ähmiýeti, enjamlary arassalamagyň sanawy we prosesi, enjamlaryň howpsuzlygyna düşünmek we degişli sylag çäreleri aýdyňlaşdyrylýar.Duşuşykda partiýanyň, senagatyň we ýaşlar ligasynyň iş toparynyň ýolbaşçylary Zhou Jun, Ding Siaolei, Su Jinglong we Li Junsong birek-birek bilen gürleşdiler, degişli toparlara işjeň ýolbaşçylyk etdiler, enjamlary arassalamaga we yhlas etdiler ýokarsy.

Duşuşygyň ahyrynda prezident Dong ýygnagy jemledi we ýerleşdirdi, ýygnagyň mazmunyny tassyklady we arassalamagyň netijesiniň we özeniniň enjamlary kadaly ýagdaýda saklamakdygyny açyk aýtdy.Arassalamak işinde ýörelgä düşünmelidiris, hapalanmak çeşmelerine, ýalňyş çeşmelerine we howp çeşmelerine düşünmelidiris we gözegçilikde saklamalydyrys, energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak maksadyna ýetmek üçin yzygiderli kämilleşdirmeli we täzeläp durmalydyrys.Enjamlary arassalamagyň esasy maksady önümçilik enjamlaryny iň oňat ýagdaýda saklamakdyr.Staffhli işgär enjamlaryny arassalamak diňe bir işgärleriň enjamlaryny dolandyrmak üçin esas goýman, eýsem müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak üçin işewürlige ünsi jemleýär!

equipment cleaning activities of Shanghai Dongda 1
equipment cleaning activities of Shanghai Dongda

Iş wagty: Mart-06-2022