Howpsuzlyk kärhananyň durmuş ýoly

Partiýanyň döredilmeginiň 100 ýyllygyny bellemek üçin ähli işgärleriň howpsuzlyk dolandyryşyny durmuşa geçiriň we zawoddaky ähli işgärleriň howpsuzlyk bilimlerini we amaly endiklerini wagyz ediň.

Hawa, howpsuzlyk medeniýetini dowam etdiriň.Şanhaý kompaniýasynyň Youthaşlar ligasynyň bölümi Şanhaý kompaniýasynyň ähli işgärleri üçin “Novell” toparyny ýörite guraýar.

2021-nji ýylda işgärleriň howpsuzlygy boýunça ilkinji ýaryş 2021-nji ýylyň 16-njy sentýabryndan 26-njy sentýabryna çenli dowam eder.

Çenghaý diňleýjisini saýlamakda, güýçli bäsdeşlikden soň önümçilik bäsleşigi, dolandyryş bäsleşigi we tehniki bäsdeşlik meýdançasyndan 9 ýeňiji saýlandy.

Bölümden jemi 27 oýunçy 26-njy oktýabrda geçirilen mahabat bäsleşiginiň amaly synagyna we teoretiki synagyna girdi.

Şanhaý Dongda himiki maddasynyň üçünji gatynda ýerleşýän mejlisler zalynda synag meýdançasynda ýaryş geçirildi we iň ýokary duel başlandy.Ahyrynda üç topar burçdan kowuldy.Bu gezek.

Çekeleşikli arena bäsleşiginiň esasy gün tertibi: diňleýiş bäsleşigini sylaglamak, zerur jogaplar (hersi öz başarnygyny görkezýär), soraglara jogap bermäge howlukmak (wagta garşy ýaryş).

Bagtly tomaşaçy, oýun baglanyşyklary we ýolbaşçylaryň gysgaça mazmuny we ýerleşdirilmegi;Çäräniň başynda, auditor üçin menejer Wang Lili jogapkärdi.

Bäsleşigiň ugrundaky iň oňat ýedi bäsleşige baýrak gowşuryldy, ondan soň zerur jogaplar we gyssagly jogaplar berildi.Gatnaşan toparlaryň hemmesi çalt jogap berdiler we biri-biri bilen bäsleşdiler.

Howpsuzlygy dolandyrmak boýunça baý bilimleri görkezýär.Birinji tapgyrda her topar oňyn.

Takyklyk derejesi gaty ýokary.Indiki tapgyra jogap bermek üçin toparlar biri-biri bilen bäsleşdilersoraglary.

Bäsleşige gatnaşanlar ýerdäki howpsuzlyk iş tejribesinden doly peýdalandylar, ýuwaşlyk bilen jogap berdiler, ýakyndan hyzmatdaşlyk etdiler we howpsuzlyk bilimleri barada ýokary gürlediler.

Ondan soň, oýny gaýta-gaýta ýokary derejä çykaryň.Bäsleşik meýdançasynda tomaşaçylaryň jogaplary, maşgala we dostlar toparlary üçin baýrakly interaktiw çäreler hem geçirildi.

Ellerini höwes bilen galdyrdylar we işjeň gatnaşdylar.Meýdandaky atmosfera gaty işjeň we el çarpyşmalar dowam etdi.Indiki toplum.

Iki tapgyr oýun, dil öwrümleri we san çaklaýyş oýunlary sahnanyň atmosferasyny iň ýokary derejä çykarýar.

2 sagat töweregi ýaryşdan soň önümçilik bäsleşiginde Li Çunyň ýolbaşçylygyndaky topar ahyrsoňy ýaryşyň birinji baýragyny aldy.

Tehniki ýaryş meýdançasynda Wan Taýyň ýolbaşçylygyndaky topar ýaryşda ikinji baýragy aldy;Getirmek üçin ýaryş meýdançasynda GE Haýýanyň ýolbaşçylygyndaky topary dolandyryň.

Bu ýaryşda üçünji baýrak;Zhai Lijie, suwy azaltmak agentliginiň iş bölüminiň müdiri, Youthaşlar ligasynyň şahamçasynyň Sýu sekretary we önümçilik bölüminiň wekili Wang junjing.

Li degişlilikde birinji, ikinji we üçünji baýraklary gowşurdy;Ahyrynda ministr Zhai ýaryş barada teswir berdi.

Bölüm:
1. Ilki bilen ýeňiji üç topara tüýs ýürekden gutlaýaryn.Bu çäre diýseň üstünlikli we geljege hyzmat eder diýip pikir edýärinIş howpsuzlygy ýol açmakda möhüm rol oýnaýar.
2. Prezident Sunyň Zibodaky "ajaýyp okuwy, okuwy we synagy"Kärhananyň ýolbaşçysyny ekzamende ýokary bal bilen gutlaýaryn.Prezident Sunyň ýokary görkezijisi, bize öýkünmekde gowy rol oýnadytäsiri.
3. Geljekdäki howpsuzlygy dolandyrmak üçin has uly umytlary öňe sürüň we her bir işgäriň we her wezipäňizi umyt ediňJogapkär adam işjeňlik ruhuny işe getirip biler, öz jogapkärçiligini öz üstüne alyp biler we jogapkärçiligi öz üstüne alyp biler.Bu iş esaslanýarOkatmagyň we güýmenjäniň görnüşi, Şanhaý kompaniýasynyň işgärleriniň köpüsiniň howpsuzlyk bilimlerini wagyz etdi we işgärleriň howpsuzlyk düşünjesini ýokarlandyrdyBilim we gyssagly kömek ukyby işgärleriň boş wagtlarynyň mazmunyny baýlaşdyrýar.Bu ýaryşyň üsti bilen edip bileris diýip umyt edýärinIşgärleriň köpüsi has köp howpsuzlyk bilimlerini bilýärler, howpsuzlyk habardarlygyny we ukyplaryny ýokarlandyrýarlar we howpsuzlygy hasam durmuşa geçirip bilerlerHowpsuzlyk hadysalarynyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin önümçilik jogapkärçiligi ulgamy.

Safety is the lifeline of an enterprise2
Safety is the lifeline of an enterprise1

Iş wagty: Fewral-10-2022