Jemgyýetiň jogapkärçiligi —— 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda haýyr-sahawat çäresi

2021-nji ýylyň 20-nji dekabrynda ir sagat 9: 30-da Şanhaý Dongda partiýasynyň baş bölüminiň sekretarynyň orunbasary Zhai Lijie, Youthaşlar ligasynyň sekretary Şu Feng iriru we Yinuowei toparynyň kärdeşler arkalaşygynyň başlygy Wan Lili Longquan mekdebine geldi. Şanýan şäheri "ýoldan peýdalanmak, güne gyzdyrmak we arzuwy ýakmak" işjeňligini amala aşyrmak üçin ajaýyp häsiýetli we kynçylyk çekýän maşgalalardan öwrenmek üçin kanselýariýa sowgat etdi.Dabara Şanýan şäheriniň Youthaşlar ligasynyň komitetiniň sekretary Ting Tingting we Longquan mekdebiniň Youthaşlar ligasynyň baş bölüminiň sekretary Zhao Çuyi gatnaşdy.Bu iş, Şanhaý Dongdanyň Youthaşlar ligasynyň bölümi tarapyndan ýaşlaryň ösüşini we hukuklaryny we bähbitlerini goramak üçin Şanýan şäheriniň Youthaşlar ligasynyň komitetiniň ýerleşdirilmegini işjeň durmuşa geçirmek, mätäç çagalara gyş ýylylygyny ibermek, çagalaryň isleglerini ýeňilleşdirmek we söýgä ýol bermekdir. uniwersitet şäherçesiniň hemme ýerine ýaýrady.

Kanselýariýa we sumka toplumy köp adam üçin ähmiýetsiz zatlar, ýöne maşgala kynçylyklary bolan çagalar üçin hakykatdanam uly arzuw.Işiň başlangyç döwründe Şanýan şäheriniň Youthaşlar ligasynyň komiteti we Longquan mekdebi kynçylyk çekýän çagalar üçin 11 "mikro arzuw" ýygnady.Şanhaý Dongdanyň Youthaşlar ligasynyň bölümi bu 11 çaganyň islegini işjeň ýerine ýetirdi we mekdep sumkasy, kanselýariýa sumkalary, bellikler, galamlar, bitarap ruçkalar, reňkli ruçkalar, kalligrafiýa bellikleri we depderler ýaly seresaplylyk bilen taýýarlandy.Her bir kanselýariýa bukjasyna höweslendiriji we bereket kartoçkasy goşulýar, “Çagalara rugsat beriň”.

Paýlaýyş dabarasynda, “Yinuowei” toparynyň Şanhaý Dongda partiýasynyň baş sekretarynyň orunbasary Zhai Lijie, Youthaşlar ligasynyň sekretary Şu Feng iru we kärdeşler arkalaşygynyň başlygy Wan Lili islenýän kanselýariýany hut özi gowşurdy. çagalar.Çagalar sag elini galdyryp, ýaş pionerlere salam berdiler.Çagalaryň bigünä ýylgyryşyna seretseň, ýygnananlaryň hemmesi ýürekden ýylydy.Mekdep çagalaryna bolan söýgüsi üçin Şanhaý Dongda minnetdarlyk bildirmek üçin talyplaryň wekilleri, okuwçylaryň özleri çeken Şanhaý Dongda ýolbars ýagy suratlarynyň ýylyny hödürlediler.

Little care, great future
Little care, great future1

Iş wagty: -anwar-04-2022