Polyether Polyol

 • Polyether Polyol For Flexiable Foam

  Çeýe köpük üçin polieter poliol

  Propilen triol esasly polietilen poliol, orta we ýokary dykyzlykly köpük üçin amatly düşeklerde, mebellerde we beýleki köpük ýaly köpükde, ýassykda, gaplaýyş materiallarynda giňden ulanylýar.

  Çeýe köpük üçin polietilen poliol, orta we ýokary dykyzlykly köpük üçin amatly düşeklerde, mebellerde we beýleki bölek köpükde, ýassykda, gaplaýyş materiallarynda giňden ulanylýan propilen triol, BHT erkin esaslanýar.

 • Polyether polyol for case

  Korpus üçin polietilen poliol

  BHT-den başga, propilen glikol esasly polieter poliol.Poliuretan elastomerini, ýelimleýji, suw geçirmeýän örtük, sport asma materialy we ş.m. taýýarlanylanda giňden ulanylýar. Polietriň suw we izosýanat, oňaýly reaktiwligi, pes ysy we köpük prosesiniň durnuklylygyny ep-esli gowulandyrýar.

  CASE polieter poliol (CASE polyether diýilýär) örtükler, ýelimleýjiler, möhürleýjiler, elastomerler we beýleki meýdanlar ýaly dürli ulanylyş üçin polietriň umumy ady, propilen glikol esasly CASE poliol, BHT-den erkin.Polieteriň suw we izosýanat bilen oňat ýalňyşlygy, amatly reaktiwligi, pes ysy we köpük prosesiniň durnuklylygyny ep-esli gowulandyrýar.bilelikde ulanylýan bir ýa-da birnäçe polietilen markalaryň önümçiliginde.

 • Polyether polyol for Rigid foam

  Rigid köpük üçin polieter poliol

  Energyokary energiýa we pes ýylylyk geçirijiligine degişli gaty köpükli polietilen poliol.Gowy ýelmeşme we beýleki häsiýetli bu polietilen poliollar, önümler ýokary ýelme güýji we gowy suwuklygy bilen häsiýetlendirilýär.Panel, sowadyjy doňduryjy, gurluşyk izolýasiýasy, sowuk zynjyr we ş.m. ýaly poliuretan gaty köpük önümlerinde giňden ulanylýan güýçli basyşa garşylyk.

 • Polymer polyol for Flexiable foam

  Çeýe köpük üçin polimer poliol

  POP, esasan, ýokary ýük göteriji poliuretan, ýokary çydamly blok çeýe köpük, çeýe köpük emele getirmek, deriniň aýrylmaz çeýe köpügi we ýarym çeýe köpük we ş.m. üçin polietilen poliollar, akrilonitril, stirol we beýleki materiallar bilen sintezdir.