Önümler

 • DonPanel 411 for discontinous panel

  Üznüksiz panel üçin DonPanel 411

  “DonPanel 411” garyşyk poliollar polietilen poliollardan we dürli-dürlihimiki goşundylar.Köpük agramy ýeňil, alawy gowy saklaýan,termiki izolýasiýa häsiýeti, ýokary gysyş güýji we başgalar
  artykmaçlyklary.Highokary hilli sendwiç plitalary, gasynlanan plitalary öndürip bilerGöçme pena, sowuk dükanlar, şkaflar we ş.m. ýasamak üçin ulanylýan we ş.m.üstünde.

 • Wood Imitation Rigid Polyurethane Blend Polyols DonFoam 602

  Agaç imitasiýasy Rigid poliuretan garyşyk poliollar DonFoam 602

  “Agaç imitasiýa” gurluş köpügi, oýma sintetiki materiallaryň täze görnüşidir.Highokary mehaniki güýji we gatylygy, ýönekeý galyplaýyş prosesi, ýokary önümçilik netijeliligi we ajaýyp görnüşi bar.
  Aýratynlyklary aşakdakylar:

  1. Ajaýyp gaýtalanma galyplaýyş häsiýeti.Diňe belli bir şekil ululygyny emele getirip bilmän, ömürlik agaç gurluşyny we beýleki dizaýnlary hem gowy gurup bilýär.

  2. Meýilleşdirilip, çüýlenip, burawlanyp we nagyşlar ýa-da dizaýn edilip bilinýän daş görnüşi we agaja ýakyn duýmak.

 • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

  Polikarboksilat Superplastifikator Makro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

  Önüm polikarboksilat superplastifikator üçin möhüm çig maldyr (akril kislotasy bilen makro-monomer kopolimerizasiýasyndan emele gelen PCE).Sintezlenen kopolimerdäki (PCE) gidrofil topary, kopolimeriň suwdaky dispersiýasyny gidrofil taýdan gowulaşdyryp biler.Sintezlenen kopolimer (PCE) oňat dispersiýa, suwy peseltmek tizligi, süýşmegi gowy saklamak, güýçlendiriji täsir we çydamlylygy, ekologiýa taýdan arassa we premiksde we guýma betonda giňden ulanylýar.

 • DonPanel 412 for discontinous panel

  Üznüksiz panel üçin DonPanel 412

  “DonPanel 412” garyşyk poliollardan ybarat birleşmepolietilen poliollardan, surfaktantlardan, katalizatorlardan, köpükleýji serişdedirwe alawy aýratyn gatnaşygynda saklaýjy.Köpük gowytermiki izolýasiýa häsiýeti, agramy ýeňil, ýokary gysyşgüýç we ýangyn saklaýjy we beýleki artykmaçlyklar.Busendwiç plitalary, gasynlanan plitalary öndürmek üçin giňden ulanylýarsowuk dükanlary, şkaflary, göçme görnüşde ulanmak üçin ulanylýargaçybatalga we ş.m.

 • DonPanel 412 PIR for PIR discontinous panel

  PIR-den üznüksiz panel üçin DonPanel 412 PIR

  Specialörite çig mal hökmünde ýörite polietilen poliollary ulanýargaryşyk poliollary emele getirýän goşundylar, aýratynlyklary aşakdakylar:

  1. Reaktiwlik prosesinde gowy akym, köpük dykyzlygy paýlanýarajaýyp ölçegli durnuklylyk we bitewilik bilen birmeňzeşlik.

  2. Üznüksiz sandwiç tagtasynyň dürli talaplaryny kanagatlandyryp bilerönüm setirleri.

 • DonPanel 413 for discontinous panel

  Üznüksiz panel üçin DonPanel 413

  “DonPanel 413” garyndy poliollary polietilen poliollardan, ýangyn saklaýjydan, katalizatorlardan we ş.m. sandwiç plitalary, gasynlanan plitalary we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.CP-ni üfleýji serişde hökmünde ulanýar we köpük gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetine, agramy ýeňil, ýokary gysyş güýji we beýleki artykmaçlyklaryna eýe.

 • DonPanel 413 PIR for PIR discontinous panel

  PIR-den üznüksiz panel üçin DonPanel 413 PIR

  DonPanel 413 PIR garyndy poliollary CP-ni üfleýji serişde hökmünde ulanýar, polietilen poliollary, ýangyn saklaýjylary, katalizatorlary, surfaktantlary aýratyn gatnaşygynda garyşdyrýar.Köpük gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetine, agramy ýeňil, ýokary gysyş güýji we beýleki artykmaçlyklaryna eýedir.Sowuk dükanlary, şkaflary, göçme bukjalary we ş.m. öndürmek üçin giňden ulanylýar.

 • DonPanel 415 for discontinous panel

  Üznüksiz panel üçin DonPanel 415

  “DonPanel 415” poliol poliollary, surfaktantlary, katalizatorlary, köpükleýji serişdäni we ýangyç saklaýjyny öz içine alýan köpükleýji serişde hökmünde 245fa bilen poliollary garyşdyrýar.Daşky gurşaw üçin arassa.Köpük bar
  gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýeti, agramy ýeňil, ýokary gysyş güýji we ýalyn saklaýjy we beýleki artykmaçlyklar.Sandwiç paneli öndürmek üçin giňden ulanylýar, sowuk dükanlary, şkaflary, göçme bukjalary we ş.m.

 • Polyurethane Blend Polyols for Pipeline Insulation DonPipe 301

  Turbageçiriji izolýasiýa DonPipe 301 üçin poliuretan garyşyk poliollar

  DonPipe 301, ýylylyk izolýasiýa turbalaryny öndürmek üçin gaty PUF üçin ýörite gözlenýän, suw akýan serişde bilen garyşyk poliollaryň bir görnüşidir.Bug turbalarynda, suwuklandyrylan gaz gaz turbalarynda, ýag turbalarynda we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar.Aýratynlyklary aşakdakylar:

  1. Gowy akym.

  2. temperatureokary temperatura çydamlylygy, 150 in uzakda durmak.

  3. Ajaýyp pes temperatura ölçegli durnuklylyk.

 • DonPanel 421 for continous panel

  Üznüksiz panel üçin DonPanel 421

  “DonPanel 421” suw esasly garylan poliollardyr, izosýanat bilen reaksiýa berýärGowy temperatura garşylygy, gowy ýylylygy bolan PU köpügini öndüriňizolýasiýa, ýokary gysyjy güýç we pes agram.

  Şeýle hem üznüksiz üçek panellerini öndürmek üçin giňden ulanylýarýangyna garşy sandwiş paneli we ş.m. öndürmek üçin kostýumlar

 • DonPanel 422 for continous panel

  Üznüksiz panel üçin DonPanel 422

  “DonPanel 422” 141b esasly garylan poliol bolup, öndürmek üçin izosýanat bilen reaksiýa berýärGowy oda çydamlylygy, temperatura garşylygy, gowy ýylylygy bolan PU köpügiizolýasiýa, pes agram we gysyjy güýç.

  Şeýle hem kostýumlaryň her dürli üznüksiz üçek panellerini öndürmek üçin giňden ulanylýarýangyna garşy sandwiş paneli we ş.m. öndürmek üçin

 • DonPanel 422 PIR for PIR continous panel

  PIR üznüksiz paneli üçin DonPanel 422 PIR

  DonPanel 422 / PIRgarylan poliollar PIR köpügini öndürmek üçin izosýanat bilen reaksiýa berýär,oda gowy garşylygy, temperatura garşylygy, gowy ýylylyk izolýasiýasy, pesligi baragram we gysyjy güýç.Üznüksiz öndürmek üçin giňden ulanylýarpaneller, ýangyna garşy plita zapaslaryny öndürmek üçin hem laýyk gelýär.

12345Indiki>>> 1/5 sahypa